Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Douma, Oudman & Poiesz is een samenwerkingsverband tussen Douma & Oudman advocaten (KvK-nummer: 861563499) en Poiesz Advocaat (KvK-nummer 74259105). De advocaten werken ieder voor eigen rekening en risico onder de handelsnamen Douma, Oudman & Poiesz en DOP advocaten. In het navolgende zal Douma, Oudman & Poiesz worden aangeduid als: DOP advocaten. De contactgegevens zijn te vinden op de website: www.dopadvocaten.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en werkzaamheden welke door DOP advocaten voor de opdrachtgever, hierna te noemen: cliënt, worden uitgevoerd.
 2. Eventuele algemene voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing op de aan DOP advocaten gegeven opdracht.
 3. Alle werkzaamheden die voor cliënt worden uitgevoerd, beschouwt DOP advocaten als aan haar gegeven, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon, die aan DOP advocaten verbonden is, wordt uitgevoerd.
 4. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 lid 2 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
 5. Naast DOP advocaten kunnen alle personen (en in voorkomend geval hun erfgenamen) die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld een beroep doen op deze algemene voorwaarden, ongeacht of zij op het moment dat zij door cliënt worden aangesproken nog werkzaam zijn voor of in dienst zijn van DOP advocaten.

Artikel 2: Financiële bepalingen

 1. De werkzaamheden worden periodiek per e-mail of per post bij cliënt in rekening gebracht door vermenigvuldiging van de aan de zaak bestede tijd met het overeengekomen of voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief en vermeerderd met btw.
 2. Indien de overeenkomst door of vanwege cliënt dan wel bij de opdracht betrokken derden eindigt voordat de opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend is verstreken en de verschuldigdheid van loon afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft DOP advocaten recht op betaling van het volle loon.
 3. Indien cliënt in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging), maar gedurende of bij het einde van de opdracht blijkt dat cliënt niet voor een toevoeging in aanmerking komt, is cliënt gehouden de door DOP advocaten in het dossier gewerkte uren te betalen tegen het overeengekomen uurtarief of, indien geen specifiek uurtarief is overeengekomen, het voor de behandelaar gebruikelijke uurtarief vermeerderd met btw.
 4. Indien cliënt aanspraak wil maken op gefinancierde rechtsbijstand, dan is hij zelf verantwoordelijk om de stukken aan DOP advocaten aan te leveren die noodzakelijk zijn om gefinancierde rechtsbijstand aan te vragen.
 5. Kosten van derden, zoals deurwaarderskosten, kosten van de rechtbank (griffierechten), deskundigenkosten, leges, advertentiekosten, kosten voor de Burgerlijke Stand, het Kadaster, de Kamer van Koophandel e.d., worden middels een factuur doorberekend aan cliënt.
 6. Facturen dienen, zonder opschorting of verrekening, binnen de op de factuur vermelde termijn te zijn voldaan. Voor facturen die een voorschot of kosten van derden inhouden geldt een termijn van zeven dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. DOP advocaten is bevoegd haar werkzaamheden op te schorten indien een of meer opeisbare facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven.
 7. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn is cliënt in verzuim en (buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig de bij algemene maatregel van bestuur vastgestelde staffel. Voorts is cliënt over de periode van verzuim een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande factuurbedrag.
 8. In afwijking van het vorige lid wordt de contractuele rente gelijkgesteld aan de wettelijke rente indien cliënt een natuurlijke persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en is deze na het intreden van verzuim eerst dan buitengerechtelijk kosten verschuldigd nadat hij daartoe is aangemaand, onder vermelding van de gevolgen van het uitblijven van betaling en betaling vervolgens binnen 14 dagen na aanmaning is uitgebleven.
 9. Indien cliënt niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van het griffierecht voldoet, is DOP advocaten bevoegd de procedure niet aanhangig te maken. Indien de procedure reeds gestart mocht zijn, kan de niet betaling van het griffierecht leiden tot een ontslag van instantie als cliënt eisende partij is, dan wel een verstekveroordeling als cliënt gedaagde partij is. DOP advocaten is niet aansprakelijk voor eventueel door cliënt te lijden schade.

Artikel 3: Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien zich bij de uitvoering van de opdracht door DOP advocaten en/of door haar ingeschakelde derden een gebeurtenis voordoet die tot schade leidt waarvoor DOP advocaten jegens cliënt aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door DOP Advocaten afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat DOP advocaten in verband met die verzekering draagt. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige zin wordt ook een nalaten begrepen.
 2. Indien door of in verband met de uitvoering van de opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor DOP advocaten aansprakelijk is, is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag of de bedragen, waarop de door DOP advocaten afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) in het concrete geval aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat DOP advocaten in verband met die verzekering draagt.
 3. Indien de in dit artikel genoemde verzekering(en) in een concreet geval geen dekking bied(t)(en), is de aansprakelijkheid voor schade door DOP advocaten jegens cliënt beperkt tot drie keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 20.000,–, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde Beroeps- en gedragsregels anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge deze regels minimaal toelaatbare bedrag.
 4. De aan DOP advocaten gegeven opdracht houdt mede de bevoegdheid in om de door derden, die voor de uitvoering van de opdracht door DOP advocaten zijn ingeschakeld, gehanteerde aansprakelijkheidsbedingen mede namens cliënt te aanvaarden. Onverminderd haar eigen aansprakelijkheidsbeperking, gaat de aansprakelijkheid van DOP advocaten niet verder dan de aansprakelijkheidsbeperking van deze derden.
 5. Het recht op schadevergoeding jegens DOP advocaten vervalt indien cliënt de aanspraak daarop niet schriftelijk en gemotiveerd heeft gemeld binnen één jaar nadat cliënt bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval binnen één jaar na de datum van de laatste declaratie voor de betreffende opdracht.
 6. Niet alleen DOP advocaten maar ook alle (rechts)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van de cliënt zijn ingeschakeld, kunnen zich beroepen op deze algemene voorwaarden. Dat geldt onder meer voor personen die bij DOP advocaten werkzaam zijn of zijn geweest. Deze bepaling heeft te gelden als een derdenbeding in de zin van artikel 6:253 BW.

Artikel 4: Privacy

DOP advocaten verwerkt de door haar in het kader van de uitvoering van de opdracht verkregen persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming. DOP advocaten zal de verkregen persoonsgegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen en zal de gegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk. Voor een toelichting op het privacy beleid van DOP advocaten wordt verwezen naar het privacy statement. De meest recente versie daarvan kan worden geraadpleegd op de website van DOP advocaten (www.dopadvocaten.nl).

Artikel 5: WWFT

Vanwege onder meer de Wet betreffende de voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is DOP advocaten verplicht om de identiteit van de cliënt te controleren en om bepaalde ongebruikelijke transacties te melden aan de autoriteiten. De cliënt is zich bewust van deze verplichting en geeft hiervoor, voor zover nodig, toestemming.

Artikel 6: Bewaartermijn dossier

DOP advocaten archiveert ieder dossier gedurende maximaal vijf jaren na de datum van sluiting. Daarna heeft DOP advocaten het recht het dossier te vernietigen, inclusief de door cliënt aan DOP advocaten ter hand gestelde stukken.

Artikel 7: Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen DOP advocaten en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Indien cliënt niet tevreden is over de dienstverlening door DOP advocaten of door haar ingeschakelde hulppersonen, kent DOP advocaten een kantoorklachtenregeling welke is te raadplegen via www.dopadvocaten.nl en op eerste verzoek aan cliënt wordt verstrekt.
 3. Ingeval van een klacht dient cliënt deze in eerste instantie op de wijze als omschreven in de kantoorklachtenregeling aan DOP advocaten kenbaar te maken, waarop deze op de in genoemde regeling beschreven wijze door DOP advocaten zal worden behandeld.
 4. Geschillen die niet via de kantoorklachtenregeling zijn verholpen, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Leeuwarden.

Versie mei 2022